Pysäköinti piha-alueella

PYSÄKÖINTI PIHA-ALUEELLA

Pelastuslain 379/2011 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta, ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuksien uhatessa, tai tapahduttua, ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuksien seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Lain 11§:n mukaan pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Tavaran kuljettaminen, lastaaminen ja purkaminen on sallittuja, mutta kulkuneuvo tulee välittömästi siirtää pois pelastustieltä.Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja että ne on merkitty asianmukaisesti.

Piha-alue on määritelty ja liikennemerkein merkitty pelastustieksi. Pysäköintikielto koskee kaikkia ajoneuvoja, myös peräkärryjä, moottoripyöriä, mopoja, skoottereitä ja mönkijöitä. Rakennuksen huoltoon tai huoneistojen remontteihin liittyvät kuljetukset, lastaamiset ja purkamiset eivät oikeuta pysäköimään ajoneuvoja pelastustielle, vaan ajoneuvot on siirrettävä kuten edellä on selvitetty.

Pelastutielle liikennemerkin vastainen pysäköinti on liikennerikkomus, josta voi saada sakot. Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain 11§:n 2 momentin vastaisesti pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä. Kulut siirrosta maksaa auton omistaja tai haltija.(Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008)