Asunto Oy Satoeversti - Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyvyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä.

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00-06.00.
  Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.
  Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulko-alueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
  Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.
  Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.
  Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.
  Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Huoneiston haltijan/osakkeen omistajan on haettava huoneistossa tehtävälle muutostyölle ennen töiden aloittamista hallituksen lupa. Hakemukseen on liitettävä mukaan tarvittavat selvitykset, työselitykset piirroksineen. Mikäli muutostöihin tarvitaan rakennuslupa, sen hakee taloyhtiö tai sen valtuuttama taho.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattava tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet.
Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijätoimistoon.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittua huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Lemmikkieläimet

Huoneiston ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata ulosteillaan rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen piha-alueella on kielletty.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten ja/tai asumiseen liittyvien lakien rikkominen voi johtaa huoneiston ottamisen taloyhtiön hallintaan tai vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai sen purkamiseen.

Määräykset on vahvistettu yhtiökokouksessa.